Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kunst og makt

Kunst og makt

Telemarksforsking er partner i prosjektet Kunst! Makt!, som i sommer ble tildelt midler fra Norges Forskningsråd. Prosjektet er det første større forskningsprosjektet som går maktforholdene i kulturfeltet nærmere etter i sømmene.

21.9.2011

Kunst! Makt! dreier seg om hvordan maktstrukturer i kulturfeltet produseres og reproduseres, forhandles og reforhandles. Hvem har makt over hva og hvordan gir denne makten seg uttrykk? Hva er forholdet mellom den makten som er synlig - i posisjoner, økonomi og formell myndighet - og den makten som er implisitt og uuttalt? 

Prosjektet tar utgangspunkt i Pierre Bourdieus analyser av kunst- og kulturområder som særegne felt, med sine egne, feltspesifikke logikker. 

Kunst! Makt! vil ledes av professor Tore Slaatta ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Universitetet i Oslo, Telemarksforsking og Høgskolen i Telemark er partnerne i prosjektet. I tillegg deltar også blant annet forskere fra blant andre Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Institutt for musikkvitenskap (UiO) og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO).

For mer informasjon, kontakt Ole Marius Hylland