Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Landskapsøkonomi

Bidrag til bærekraftig verdiskaping, landskapsbasert entreprenørskap og stedsutvikling. Med eksempler fra regionalparker i Norge og i Europa


Det landskapsøkonomiske perspektivet framhever hvordan landskapet kan transformeres til en ressurs for økonomisk utvikling, men også hvordan den økonomiske utviklingen kan bidra til å sikre landskapsutviklingen. Det kombinerer landskapets stedlige særpreg, slik det har vokst fram på stedet i samspill mellom natur, kultur og menneske, og folks oppfatninger av landskapet. Dette opplevelseslandskapet bidrar til økonomisk utvikling, både gjennom produksjonen av private goder og fellesgoder. Rapporten omhandler forskning på landskap som nyskapings- og verdiskapingsressurs for en bærekraftig stedsutvikling, og regionalpark som et organisatorisk grep for å fremme landskap som ressurs. Rapporten er et resultat av et samarbeid mellom Telemarksforsking, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Aurland Naturverkstad, om forskning knyttet til landskap som ressurs i stedsutviklingen og regionalpark som organisatorisk grep, med spesiell vekt på den rurale utkant. Hovedtyngden av forskningen har foregått gjennom et prosjekt under AREAL-programmet i Norges forskningsråd kalt ”Kulturelle landskap i den rurale periferien: Fra utgått landbrukspolitikk til innovativ landskapspolitikk”. Som en del av prosjektet har det blitt etablert et nettverk av forskerkolleger fra Østerrike, Sveits og Tyskland. Nettverket ble samlet til en konferanse om regionalparker og landskapsparker på Stalheim i 2009. Vi har oversatt til norsk artikler av disse kollegene, som belyser hvordan de arbeider med tilsvarende problemstillinger innen sine respektive områder.