Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bent Aslak Brandtzæg


Brandtzægs faglige hovedfokus ligger innenfor kommunalforskning og regional utvikling. Han er teamansvarlig for forskning knyttet til interkommunalt samarbeid og kommunestruktur.

Brandtzæg er utdannet geograf fra Universitetet i Bergen, og har i tillegg treårig studium i natur- og miljøvernfag ved det som i dag heter Universitetet i Sørøst-Norge.

Brandtzæg har gjennomført en rekke regionale og nasjonale utredninger og evalueringer for et bredt spekter av oppdragsgivere. Utredninger av interkommunale samarbeid omfatter både tjenestesamarbeid og regionrådsamarbeid. Den siste større utredningen omfattet en evaluering av alle interkommunale barnevernssamarbeid som kommuner i Sør-Trøndelag var deltakere i.

Brandtzæg har videre hatt ansvar for mange kommunestrukturutredninger rundt om i landet, og var medlem av ekspertutvalget som ble satt ned i forbindelse med kommunereformen. Med utgangspunkt i kartlegginger av erfaringer fra tidligere frivillige kommmunesammenslåinger, har han utviklet veiledningsmateriell for gjennomføring av kommunesammenslåings-prosesser: "Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing?" og "Gode grep på veien til en ny kommune". Nylig var han prosjektleder for en utredning som hadde som formål å hente ut lærdom og erfaringer fra sammenslåingen av Sandefjord, Andebu og Stokke og fra fylkessammenslåingen mellom Nord- og Sør-Trøndelag.

Innenfor bærekraftig steds- og næringsutvikling har Brandtzæg arbeidet med prosjekter med fokus på natur- og kulturbasert næringsutvikling, bred verdiskaping (miljømessig-, kulturell-, sosial- og økonomisk verdiskaping), innovasjon, lokale og regionale utviklingsprosesser/utviklingsstrategier, landskap, reiseliv, landbruk, virkemiddelpolitikk og forvaltning. Brandtzæg har gjennomført flere evalueringer av miljøpolitiske virkemidler i landbruket og har deltatt i større forskningsrådsprosjekter, bl.a. innen programmene Landskap i Endring og AREAL. Brandtzæg var sentral i arbeidet med følgeevalueringen av Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet (koordinert av Riksantikvaren), og i følgeevalueringen av Naturarven som verdiskaper (et verdiskapingsprogram som ble koordinert av Direktoratet for naturforvaltning). Utvikling av bred verdiskaping som bærekraftig utviklingsstrategi og konkurransefortrinn har stått sentralt i dette arbeidet.

Aktive prosjekter:

Tittel
Lokaliseringsprinsipper for kommunale arbeidsplasser og funksjoner
Utredning om små kommuner
Evaluering av barnevernet i Sarpsborg kommune
Evaluering av tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Stedsutvikling gjennom Urban Living Labs (ULL) som samhandlings- og innovasjonsplattform
Evaluering av forsøksordning innenfor barnevernet
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområder
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-19
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014-2018

Publiseringer:

  • Rapporter (116)
  • Vitenskapelig publisering (1)
  • Paper, kronikker m.m. (18)
Tittel Utgitt
Utvikling av samhandlings- og innovasjonsplattformer etter Urban Living Lab-metoden 2019
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet 2018
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet 2018
Nye Trøndelag 2018
Evaluering av samarbeidet i Kongsbergregionen 2018
Utgreiing av mogleg grensejustering mellom Balestrand og Høyanger kommunar 2018
Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins 2018
Evaluering av barnevernet i Aurskog-Høland kommune 2018
Gjennomgang av barneverntjenesten i Sarpsborg kommune 2018
Kriterier for lokalisering av kommunale arbeidsplasser og tjenester 2018
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet 2017
Erfaringer og lærdom fra sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke 2017
Fordelar og ulemper med interkommunalt samarbeid om landbruk i Vest-Telemark 2017
Innbyggarhøyring i Bryggja 2017
Utgreiing av kystkommune i området Flora, Bremanger og Vågsøy 2017
Utredning av mulig grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner 2017
Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø 2017
Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag 2016
Kommunestruktur i Vest-Telemark 2016
Konsekvensar av samanslåing av Balestrand, Høyanger og Hyllestad 2016
Gode grep på veien til ny kommune 2016
Kommunereforma og Aurland kommune 2016
Balestrand. Fordelar og ulemper ved å halde fram som eigen kommune 2016
Fordelar og ulemper med vidareføring av Høyanger som eigen kommune 2016
Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer 2016
Buzau geopark: Applied research for sustainable development and economic growth following the principles of geoconservation. (GeoSust): REPORT YEAR 1 2015
Utredning av kommunestruktur i Numedal 2015
Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester 2015
Kommunestruktur i Molde-regionen. Sluttrapport 2015
Utredning av alternative kommunestrukturmodeller på Sør-Helgeland 2015
Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Sogn regionråd 2015
Konsekvensar av samanslåing av Voss, Vik og Aurland 2015
Innbyggerundersøkelse i Nome kommune om kommunestruktur 2014
Hvordan gjennomføre en kommunensammeslåing? 2014
Kommunesammenslåing og regional utvikling 2014
Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Vinje kommune 2014
Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland 2014
Naturarv skaper verdier 2014
Naturarven som verdiskaper 2014
Naturarven som verdiskaper 2013
Bondens miljøplan - gjennomføring, erfaringer og synspunkter på hvordan planen virker 2013
Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder. 2013
Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner 2013
Den verdiskapende naturarven 2012
Naturarven som verdiskaper 2012
Naturarven som grunnlag for bred verdiskaping 2011
Naturarven som verdiskaper 2011
Nasjonalparklandsbyene 2011
Styring og engasjement 2011
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner - 2010 2011
Tiltaksprofil og økonomi for barnevernet i Brønnøy 2011
Tiltaksprofil og økonomi for barnevernet i Kragerø 2011
Utgreiing av kommunestruktur i Ryfylke 2011
Verdiskapingsprogrammet for kulturminner- årsrapport 2009 2010
Hammerdalen - en dybdestudie 2010
Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen 2010
Landskapsøkonomi 2010
Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet 2010
Opplevelseslandskapet 2010
Mosvik og Inderøy 2010
Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 2009
Interkommunalt barnevern 2009
Kommunal selskapsstatistikk 2009
Verdiskapingsgrogrammet for kulturminner. 2009
Den brede verdiskapingen 2009
Utarbeidelse av kommunale eierskapsmeldinger 2009
Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2009
Verdiskapingsgrogrammet for kulturminner 2008
Kommunal selskapsstatistikk 2008
Eierskap 2008
Bidrag til forbedring? 2008
Evaluering av samarbeidsrådet for Nedre Romerike 2008
Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket 2008
Nettverket: Natur- og kulturparker i Norge. 2008
NAVs satsing på arbeid og psykisk helse 2007
Evaluering av prosjektet: Før oppstart 2007
Å bygge en ny kommune! 2006
Ett Land - en kommune? 2006
Evaluering av integreringstilskuddet: Flyktningenes rammetilskudd 2006
Fastsetting av satser, utmåling av økonomisk sosialhjelp og vilkårsbruk i sosialtjenesten. 2006
Evaluering av forsøk med interkommunalt samarbeid om barnevern i Vest-Telemark 2006
Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern 2006
Det sammensatte Telemark 2005
Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat - Sluttrapport 2005
Nye forvaltningsmodeller for verdifulle landskap. 2005
Den vanskelige dialogen 2005
Figurhefte med kommunestrukturdata 2004
Fakta og vurderinger omkring kommunestruktur i Telemark 2004
Felles landbrukskontor for Skien, Porsgrunn, Drangedal, Siljan og Kragerø 2004
Forbrukerrådets rolle i forhold til brukerperspektivet i offentlig forvaltning 2004
Vellykkede interkommunale tjenestesamarbeid 2003
Interkommunalt samarbeid om beredskap og samfunnssikkerhet (2) 2003
Interkommunalt samarbeid om beredskap og samfunnssikkerhet (1) 2003
Evaluering av ordningen med tilskudd til jobbskapingsprosjekter 2002
Markedsundersøkelse for Bø Sommarland 2001 2002
Folks syn på kommunepolitikk og forvaltning før sammenslåingen av Våle og Ramnes kommuner 2001
Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap (STILK) 2001
Periodisk kjøretøykontroll 2000
Tverretatlig samarbeid om personer med sammensatte hjelpebehov 2000
Friluftliv 1999
Vannkvalitet og forurensing 1999
Verdifull vegetasjon og naturtyper - Biologisk mangfold 1999
Landskap 1999
Fugleliv, vilt og jakt 1999
Fisk og botndyr 1999
Kvartærgeologi/sedimentologi 1999
Lokalisering av lokal/regional statlig tjenesteyting 1999
Landskap 1998
Verdifulle naturtyper 1998
Villrein og fugleliv 1998
Vannforurensing 1998
Friluftsliv 1998
Verdiklassifikasjon av produksjonspotensialet for jord- og skogbruksarealene i Porsgrunn kommune 1998
Fiskeressurser i regulerte vassdrag i Telemark 1998
System for tilstandsovervåking og resultatkontroll av jordbrukets kulturlandskap 1998
Miljøplantinger og økologiske rensetiltak 1997

Annen faglig aktivitet:

11.12.2014: Presentasjon av ekspertuvalgets sluttrapport på TBUs åpne fagseminar i Oslo
21.11.2014: Foredrag på avdelingsseminar i avdeling levekår og helse i Helsedirektorat om kommunereformen (historikk, erfaringer, formål, innhold og gjennomføring)
20.11.2014: Foredrag på KS sin høstkonferanse i Nord-Trøndelag om kommunereformen, lokaldemokratiutfordringer og politisk lederskap
06.11.2014: Presentasjon av innbyggerundersøkelse i Nome kommune om kommunereformen om tilhørighet og veivalg i forbindelse med kommunereformen
28.10.2014: Foredrag på KS sin høstkonferanse i Troms om kommunereformen - medvirkning og innbyggerdialog
21.10.2014: Foredrag på folkemøte i Nome kommune om
09.10.2014: Foredrag for Gran og Lunner kommuner om kommunestruktur og prosess samt nyttige erfaringer fra frivillige kommunesammenslåinger
08.09.2014: Foredrag på felles formannskapsmøte i Grenlandskommunene om kommunereformen, ekspertutvalgets arbeid med delrapport 1 samt relevante erfaringer fra frivillige sammenslåinger
19.06.2014: Foredrag på Follomøtet om kommunereformen og ekspertutvalgets vurderinger og anbefalinger.
12.06.2014: Foredrag på kommuneøkonomikonferansen i Nordland om kommunestruktur - historikk, utfordringer og erfaringer, samt ekspertutvalgets tilrådninger om god kommunestruktur
22.05.2014: Presentasjon av konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på kommunestyremøte i Vinje kommune
16.05.2014: Foredrag på forskerseminar i regi av Distriktssenteret om kommunestruktur og regional utvikling - betydning og identitet og tilhørighet
09.05.2014: Foredrag på Hallingtinget om kommunestruktur (historikk og erfaringer), samt hovedpunkter fra ekspertuvalgets sluttrapport
08.05.2014: Foredrag om kommunestruktur for kommunestyrene på Hadeland (Gran og Lunner)
07.04.2014: Presentasjon av effekter av ulike kommunesammenslåingsalternativer på Helgeland for formannskapene i Dønna, Alstahaug, Leirfjord og Vefsn.
27.03.2014: Foredrag om kommunestruktur på Ryfylketinget 27.3.2014.
31.01.2014: Foredrag om kommunestruktur på Kommunekonferansen - Politikk og Plan 31.1.2014 i regi av Sør-Trøndelag fylkeskommune
04.01.2014: Medlem av regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som er satt ned i forbindelse med kommunereformen. Utvalget har levert to rapporter.
12.11.2013: Fordrag på Hardangerkonferansen om kommunesammenslåing - lyst eller tvang?
18.10.2012:

Foredrag om kommunestruktur på regional KS-konferanse i Rogaland

17.10.2012:

Foredrag om kommunestruktur på regional KS-konferanse i Sogn og Fjordane

13.03.2007: - Straand Hotel Vrådal: Presentasjon av resultater fra en evaluering av forsøk med interkommunalt barnevern i Vest-Telemark.
17.01.2007: Deltakelse i referansegruppe for arbeidsgruppe for interkommunalt samarbeid nedsatt av Riksarkivaren.
27.10.2006: - Foredrag om erfaringer med interkommunale barnevern for kommunene i Nord-Gudbrandsdal
30.03.2006: - Sunde, H. & Brandtzæg 2006. Å bygge en ny kommune! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger. - Asplan Viak og Telemarksforsking-Bø.
10.02.2005: - Sunde, H., Christoffersen, L., Brandtzæg, B.A. & Riis, C. 2005. Gjennomføring av kommunesammenslutninger - følgeevaluering. Delrapport 1: Foreløpige erfaringer. - Asplan Analyse og Telemarksforsking-Bø.
27.08.2004: - Presentasjon av utredning om "Lokalisering og organisering av felles landbrukskontor for Skien, Porsgrunn, Drangedal, Siljan og Kragrø" på informasjonsmøte for organisasjonene i de fem kommunene.
07.08.2004: - Foredrag om "Interkommunalt samarbeid - utfordringer muligheter" på landskonferansen for regionråd i Lofthus i Hardanger.
23.06.2004: - Presentasjon av utredning om "Lokalisering og organisering av felles landbrukskontor for Skien, Porsgrunn, Drangedal, Siljan og Kragrø" for de ansatte ved landbrukskontorene i de fem kommunene.
24.03.2004: - Foredrag på Forbrukerrådets ledersamling i Oslo. Tittel på foredraget: Forbrukerrådets rolle i forhold til brukerperspektivet i offentlig sektor.
01.10.2003: - Medforfatter på boka "Den Norske Bygda og Den Store Verda. Om lokal utvikling i ei global tid." Boka er utgitt av Telemarksforsking-Bø og redigert av Dag Jørund Lønning. Boka presenterer resultater fra det strategiske forskingsprogrammet Trademark Telemark.
03.06.2003: - Foredrag på seminar om plananalyse på Kongsberg i regi av GIS-samarbeidet Telemark, Buskerud og Vestfold. Tema for foredraget: Kartlegging av grønnstruktur ved hjelp av satellittbilder, ortofoto, flybilder og kart.
15.01.2002: - Presentasjon av resultater fra evalueringen av ordningen for Spesielle tilskudd i landbrukests kulturlandskap (STILK)
20.04.2001: - Publikumsundersøkelse i forbindelse med den forestående sammenslåingen av Våle og Ramnes kommuner. Presentasjon av foreløpige resultater for styringsgruppen for kommunesammenslåingen.
01.06.2000: - Bolkesjø, T. & Brandtzæg, B.A. 2000. Det regionale helhetsperspektivet i statlig lokaliseringspolitikk. - s. 38-47 i: Plan, Nr. 2/2000.